Överlåtelse av lokalhyresavtal

Det är inget ovanligt att en lokalhyresgäst, som hyr en lokal där någon form av verksamhet bedrivs, vill överlåta hyresrätten till lokalen till en ny ägare av verksamheten. Med den här informationen vill vi belysa några saker som vi tycker är viktiga att tänka på - innan en överlåtelse sker.

36 § hyreslagen

Den som hyr en lokal för att helt eller till väsentlig del använda den för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet, får överlåta hyresrätten till den som ska överta verksamheten i lokalen, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd ska lämnas, om hyresvärden inte har skäl att säga nej till ansökan om överlåtelsen.

3-års regel för överlåtelse

Har hyresgästen haft lokalen mindre än 3 år, får tillstånd dock lämnas endast om synnerliga skäl för detta föreligger. Med synnerliga skäl kan menas sjukdom, dödsfall eller annan särskild beaktansvärd händelse som gör att näringsverksamheten inte kan fortsätta.

Villkor för överlåtelse

Ett tillstånd till överlåtelse från hyresvärdens sida kan vara förenat med villkor. Sådant krav på villkor har oftast sin grund i hur hyresvärden värderar den nya hyresgästens betalningsförmåga. Med villkor i detta sammanhang menas oftast någon säkerhet, oftast i form av bankgaranti, borgen eller en förskottsinbetald hyressumma.

Ändring av verksamheten - ändamålet med uthyrningen

När en hyresvärd godkänner en överlåtelse är detta kopplat till att det är den befintliga verksamheten som ska övertas. Finns alltså planer på ändrad inriktning av verksamheten (ändamålet med uthyrningen) ska detta först godkännas av hyresvärden.

En alltför avvikande förändring av verksamheten, utan hyresvärdens tillstånd, kan vara skäl för att hyresvärden begär en rättelse och sedan kanske säger upp avtalet.

Läs även under rubriken "Ändring av verksamhet".

Den övertagande hyresgästens rättigheter och skyldigheter

Den som övertar lokalen ikläder sig den nuvarande hyresgästens rättigheter och skyldigheter enligt det ursprungliga hyreskontraktet. Detta innebär bland annat att det vid avflyttning tas hänsyn till hur skicket på lokalen var vid den ursprungliga hyresgästens inflyttning och detta ställs i relation till hyresgäst(ernas) skyldighet avseende det inre underhållet.

Önskemål om överlåtelse av lokal

Om man vill få överlåta lokalen till någon som skall överta verksamheten skall blanketten nedan ”Ansökan om överlåtelse av lokal” fyllas i av både den nuvarande hyresgästen samt den som vill överta lokalen. Den ifyllda blanketten skickas sedan till vårt kontor.

Avgift i samband med överlåtelse av lokal

I samband med en överlåtelse av ett lokalhyresavtal tar vi ut en administrativ avgift, för närvarande 5000 kr.

Blankett ”Ansökan om överlåtelse av lokal”. Pdf.