Information om behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att din tid som hyresgäst hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, t.ex. namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

När du anmäler ditt intresse av en bostad hos oss

När du anmäler ditt intresse av en bostad hos oss samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge din intresseanmälan är aktuell. Om du inte längre är intresserad av bostaden kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du ansöker om en bostad hos oss

När du ansöker om en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig för att kunna göra en bedömning om du kan godkännas som hyresgäst. Då behöver vi t.ex. uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare, god man eller borgensman behöver vi behandla de uppgifterna.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss p.g.a. att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan även behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Vi tillgängliggör dessutom kontaktuppgifter för leverantörer då dessa utför arbeten åt oss. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig.

Vi behandlar även dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Dina personuppgifter hanteras också vid användningen av elektroniska nyckelsystem. Brickor och fjärröppnare är försedda med en unik kod. Vid varje passage registreras den lägenhet som brickan eller fjärröppnaren tillhör. Informationen lagras under en viss tid som stöd för eventuell felsökning och eftersökning av otillåten verksamhet.

Vi kan inte spåra den individ som använt brickan/fjärröppnaren, däremot är kontraktsinnehavaren ansvarig för allt bruk av den. Det är därför viktigt att omedelbart rapportera en eventuell förlust av en bricka eller fjärröppnare till oss så att vi kan avregistrera den. Om den endast tillfälligt är borta har vi möjlighet att tillfälligt spärra den tills dess att den återfunnits.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter att åtagandet eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet, men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som t.ex. hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial (t.ex. betalningar) kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta.

Du har dessutom rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter i enighet med Dataskyddsförordningen.